Respondenci

 

Respondentami badań są osoby głęboko zaangażowane w aktywność obywatelską w latach osiemdziesiątych po stronie demokratycznej opozycji. Miarą siły ich zaangażowania jest trwały charakter działalności oraz ponoszone ryzyko. Docieramy do osób prowadzących różnorodne formy działalności. W badaniach warszawskich punktem wyjścia były środowiska związane z podziemnym ruchem wydawniczym - w szczególności kolporterzy. Obecnie chcemy skierować naszą uwagę na mniejsze ośrodki i w większym stopniu na ruch o charakterze związkowym.

 

Przedmiotem naszego głównego zainteresowania jest aktywność oddolna i przejawy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Dlatego, badaniem objęci są przede wszystkim działacze najniższego szczebla, którzy prowadzili i organizowali działania konspiracyjne na poziomie lokalnym - swojego miasta, środowiska i zakładu pracy. Są to organizatorzy lokalnych siatek konspiracyjnych, działań samopomocowych, edukacyjnych oraz drukarze, kolporterzy i redaktorzy wydawnictw. Przedmiotem badania jest to, w jakim stopniu ich aktywność w podziemiu znalazła kontynuację w ich działalności po roku 1989. W naszych badaniach są oni traktowani przede wszystkim jako potencjalni lokalni liderzy.

 

Metody

 

Badanie, jakie przeprowadziliśmy w Warszawie w roku 2005 stanowi dla nas bazowe doświadczenie do dalszej pracy. Składało się ono z 3 elementów:

 

Obecnie realizujemy dalszy ciąg badań obejmujący tym razem mniejsze ośrodki. Są to między innymi Siedlce i Rzeszów. Badania te obejmą tylko wywiady z dawnymi działaczami - nie przewidujemy natomiast realizacji sondażu ogólnopolskiego.


 


Powrót na stronę główną projektu